Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Czym różni się Korczakowska Szkoła Marzeń od szkół tradycyjnych?

KSM tworzą ludzie połączeni wizją otwarcia przestrzeni edukacyjnej, umożliwiającej uczniowi odkrywanie własnej drogi rozwoju w różnych dziedzinach. Dzięki temu każdy może rozwijać się we własnym tempie, z uwzględnieniem zainteresowań i ukierunkowaniem na odkrywanie osobistych pasji. Dorośli są przewodnikami, którzy jako priorytet uznają inspirowanie uczniów i budowanie relacji (dorosły – dziecko, dziecko – dziecko, dorosły – dorosły). Ich zadanie to wsparcie uczniów w podejmowaniu decyzji oraz przejmowaniu odpowiedzialności za własną naukę.

W Korczakowskiej Szkole Marzeń razem z dziećmi poszukujemy równowagi między światem przyrody i technologią, przeszłością, teraźniejszością oraz przyszłością. Dążymy do balansu między nieskrępowaną zabawą a wysiłkiem podejmowanym na drodze rozwoju.

Wspieramy odwagę działania, także poprzez otwartość na popełnianie błędów. Tworzymy miejsce pełne szacunku, w którym zachowujemy swoją indywidualność w zgodzie z wypracowanymi regułami grupy.

Dlaczego w KSM w jednej klasie znajdują się dzieci z różnych grup wiekowych?
Podział dzieci ze względu na wiek jest sztuczny. Rozglądając się wokół dostrzegamy, że w żadnej innej sytuacji społecznej człowiek nie jest ograniczony do przebywania jedynie wśród osób będących w tym samym wieku, wykonujących te same zadania w tym samym czasie (nawet w fabrykach i w wojsku grupy są zróżnicowane wiekowo).
Rozwój społeczny stymulują różnorodne kontakty, zarówno z młodszymi, jak i starszymi ludźmi. Dzieci, przebywając w grupach zróżnicowanych wiekowo, mają szansę zetknąć się zarówno z mniej dojrzałymi, jak i bardziej dojrzałymi formami zachowań. Możliwość obserwacji i doświadczania mniej dojrzałych zachowań uczy tolerancji i cierpliwości, z kolei bardziej dojrzałe zachowania są inspiracją i wzorem do naśladowania. Dzięki różnorodności wiekowej zmniejsza się potrzeba ciągłego porównywania się, przy jednoczesnym dostrzeganiu odmienności. Odejście od sztywnego podziału według „roku produkcji” umożliwia pełniejsze wykorzystanie zasobów wiedzy. W takim zespole oczywistym jest, że każdy jest w innym wieku, w związku z tym każdy jest też na innym poziomie, a jednocześnie może wnieść swój unikalny wkład w funkcjonowanie grupy, co pobudza naturalną współpracę. Przebywając w takich grupach dziecko uczy się dostrzegania bogactwa wynikającego z różnorodności i korzystania z niego.
Czy Korczakowska Szkoła Marzeń to eksperyment?

Mamy świadomość, że przyjęty model pracy jest pod wieloma względami odmienny od tradycyjnego. Jednak nie tworzymy szkoły eksperymentalnej a jedynie czerpiemy z wieloletnich doświadczeń szkół alternatywnych.

KSM jest jedną z odpowiedzi na coraz głośniej postulowane potrzeby wypracowania nowego modelu szkoły.

Jak przebiega nauka w Korczakowskiej Szkole Marzeń?

Nauka w KSM znacznie różni się od nauki w szkole tradycyjnej. W naszej szkole aktywność jest po stronie dziecka.

Efektywna nauka jest możliwa, gdy jesteśmy aktywni i zmotywowani wewnętrznie. To dlatego w KSM nauczyciel inspiruje i wspiera aktywność uczniów, a nie naucza. Dorośli razem z dziećmi poszukują najkorzystniejszych sposobów zdobywania wiedzy i umiejętności. W KSM uczy się każdy z nas (i dziecko, i dorosły) – grupowo, zespołowo oraz indywidualnie.

Nauka w KSM to więcej niż zdobywanie wiedzy. To doświadczanie prowadzące między innymi do rozszerzania odpowiedzialności i samodzielności. Wszechstronny rozwój obejmujący zrozumienie innych poprzez poznanie siebie, czerpanie z przyrody, technologii i tradycji. Stawiamy na odkrywanie predyspozycji, pasji, zainteresowań, przy jednoczesnej realizacji podstawy programowej w maksymalnie zindywidualizowany sposób. Tak, aby budować relacje i przyszłość.

Czy w KSM realizowana jest podstawa programowa określona przez Ministra Edukacji Narodowej?
Tak, zgodnie z przepisami, nauczyciele każdej szkoły w Polsce zobligowani są do realizacji podstawy programowej.
Jaka jest oferta zajęć dodatkowych?

Społeczność szkoły tworzą ludzie, konkretne osoby mające swoje potrzeby i propozycje. KSM otwiera swoją przestrzeń na organizowanie popołudniowych zajęć zgodnie z zainteresowaniami i pasjami uczestników. Niektóre spotkania przygotowujemy z pomocą specjalistów, trenerów i instruktorów. Inne przygotowujemy samodzielnie oraz z udziałem zaangażowanych rodziców i uczniów.

Wśród zajęć dodatkowych między innymi: koło robotyki, warsztaty malarskie, warsztaty techniczne, koło rękodzielnicze, koło teatralne, język migowy, warsztaty o astronomii, o emocjach, Zrozumieć trudne sprawy, bajkoterapia, gry stolikowe, treningi Brazylijskiego Jiu-Jitsu, treningi Muay Thai, szachy, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, nauka gry na gitarze, ukulele, keyboardzie.

Wiemy, że często dzieci zamiast kolejnych kursów, chcą czasu, aby pobawić się z innymi. Dlatego w ofercie zajęć popołudniowych jest przestrzeń również na takie spotkania.

Jak wygląda organizacja dnia w Korczakowskiej Szkole Marzeń?

Na pierwszym etapie edukacyjnym:

  • 7:30 – 8:30 schodzenie się uczniów
  • 8:30 – 13:00 zajęcia skupione wokół zindywidualizowanej realizacji podstawy programowej (w międzyczasie przerwa na śniadanie)
  • 13:00 – 14:00 przerwa na obiad i relaks
  • 14:00 – 16:30 zajęcia popołudniowe (rozwijające zainteresowania, zorganizowane oraz swobodne w zależności od dnia tygodnia)
  • 16:30 – 17:00 rozchodzenie się uczniów po zajęciach dodatkowych

Na drugim etapie edukacyjnym:

Zazwyczaj zajęcia zaczynają się o 8:30, kończą zgodnie z indywidualnymi i grupowymi planami uczniów, z uwzględnieniem przerw międzylekcyjnych i obiadowej.

Do których klas w Korczakowskiej Szkoły Marzeń rekrutowani są uczniowie?
Jesteśmy otwarci na uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej – rekrutujemy do klas 1 – 8.
Przyjmujemy również dzieci, które mogą się uczyć w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, czyli od tzw. zerówki.
Na czym polega realizacja nauki w formie edukacji pozaszkolnej?

Edukacja pozaszkolna, nazywana „domową” jest formą realizowania ustawowego obowiązku szkolnego i nauki poza szkołą. Taki tryb nauki umożliwia rodzicom (opiekunom prawnym) przejęcie odpowiedzialności za proces kształcenia dziecka nie uczęszczającego do szkoły.

Edukacja domowa może być realizowana w różny sposób w zależności od potrzeb i preferencji dziecka oraz jego rodziny. Umożliwia dostosowanie tempa nauki do potrzeb konkretnego dziecka, co jest istotne nie tylko dla uczniów z ponadprzeciętnymi zdolnościami czy posiadających trudności. W efekcie zindywidualizowanej pracy, dziecko zdobywa wiadomości i umiejętności przewidziane dla danego etapu edukacyjnego i przystępuje do egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów, które w danej klasie przewiduje Ustawa o Systemie Oświaty.

Co to znaczy, że KSM jest szkołą alternatywną?

Najłatwiej pokazać to poprzez porównanie:

Tradycyjna szkołaKorczakowska Szkoła Marzeń
Nauczanie – uczenie sięNauczyciel naucza, czyli przekazuje uczniowi wiedzę.Uczeń stopniowo przejmuje odpowiedzialność za naukę i zdobywanie wiedzy. Uczy się, aby wykorzystywać informacje, które wcześniej wyszukał i selekcjonował.
MotywowanieNauczyciel/dorosły decyduje, co uczniowie mają robić i motywuje ich poprzez oceny (lub inne nagrody/kary).Nauczyciel daje uczniowi przestrzeń, w której dziecko może odnaleźć swoją własną motywację do działania. W Korczakowskiej Szkole Marzeń ważna jest motywacja wewnętrzna ucznia i jego zrozumienie, dlaczego warto się rozwijać.
OcenianieNauczyciel stosuje system kar i nagród, żeby uczeń spełniał stawiane mu wymagania.W społeczności szkolnej bazujemy na budowaniu relacji i tutoringu, dzięki którym można osiągnąć sukces (zaangażowanie ucznia, odkrywanie jego indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych osób).
Nauczyciel stawia stopnie za wiedzę i umiejętności.Nauczyciel przekazuje uczniowi (i rodzicom) informację opisową na temat postępów dziecka. Wiedza i umiejętności są sprawdzane nie po to, by wystawić ocenę, ale po to, by uczeń wiedział, co już osiągnął i jaki jest kolejny etap jego nauki.
Zadania wykonywane przez uczniówWszyscy uczniowie dostają takie same lub podobne zadania do wykonania oraz zachęcani są do podążania jedną drogą.Uczniowie wykonują różne zadania w tym samym czasie, uczą się w zróżnicowany sposób, są zachęcani do odkrywania swoich własnych dróg zdobywania wiedzy i umiejętności.
Rola rodzicaRodzic spędza popołudnia odrabiając z dzieckiem prace domowe.Dziecko wraca do domu bez prac domowych lub z zadaniami, które może wykonać, jeśli będzie miało ochotę. Starsze dzieci zachęcane są do podejmowania osobistego wysiłku związanego z nauką, jednak nie poprzez obowiązkowe prace domowe. Uczeń ma więcej możliwości rozwijania swoich zainteresowań
i pasji oraz spędzania czasu z rodziną. Zadaniem rodzica jest budowanie relacji
z dzieckiem i umożliwianie mu realizowania pasji.
Tempo pracyDzieci pracują w tempie, które narzucone jest przez nauczyciela lub czas przeznaczony na lekcję (np. dzwonek).Uczeń wykonuje zadania w swoim własnym tempie, poświęcając zadaniu tyle czasu, ile potrzebuje.
KlasyUczniowie podzieleni są na klasy według wieku, dominuje praca indywidualna i rywalizacja.Tworzymy grupy różnowiekowe, w których współpraca wzmacniana jest ze względu na różne kompetencje, wiedzę i umiejętności jej członków.
Pomoce dydaktyczneRealizacja podstawy programowej przy pomocy podręczników oraz ćwiczeń.Korzystanie z różnorodnych materiałów, które mogą być przydatne w celu przybliżenia uczniowi poznawanego tematu (ciekawe publikacje, filmy, eksponaty, spotkania ze specjalistami, własne doświadczenia, wycieczki, informacje pozyskane z Internetu itp.).
Zdobywana wiedzaOddzielenie treści poszczególnych przedmiotów.Integrowanie treści przedmiotów, praca m.in. metodą projektu.